Докторантура

Докторантура

Спільна заочна докторантура МАУП створена спільно з Міжнародною кадровою академією (МКА) та Міжнародним Відкритим Університетом США (МВУ) і є найвищим рівнем у системі багаторівневої освіти МАУП.

Основна мета докторантури МАУП – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів - докторів філософії, а також докторів наук згідно з міжнародно визнаними нормами.

Напрями

 1. Ділове адміністрування
 2. Економіка
 3. Фінанси
 4. Банківський менеджмент
 5. Адміністративний менеджмент
 6. Менеджмент та економіка охорони здоров’я
 7. Управління людськими ресурсами
 8. управління інформаційними системами
 9. Соціологія
 10. Психологія
 11. Освіта
 12. Право
 13. Політологія
 14. Історія
 15. Культурологія
 16. Українознавство
 17. Релігієзнавство
 18. Державне управління
 19. Міжнародні відносини

Форма навчання: заочна.

Термін навчання: 2 роки;

1 рік за умови складених кандидатських іспитів.

У докторантуру приймаються громадяни України та інших країн, які мають вищу освіту на рівні спеціаліста/магістра. Вступ до докторантури здійснюється за результатами співбесіди.

Докторанти навчаються і готують до захисту роботу за програмами і планами, що відповідають як державним стандартам, так і міжнародним вимогам до якості дисертацій.

Протягом навчання докторанти одержують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії.

У процесі навчання обов'язковим є вивчення 10 дисциплін, з яких докторанти складають іспити і пишуть реферати, а також публікації трьох наукових статей і написання дисертації для захисту її на Спільній Спеціалізованій вченій Раді МАУП, МКА, МВУ.

Докторантам надається право публікації основних висновків та положень досліджень у науково-практичному журналі "Персонал" та у збірниках наукових праць Академії, які включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

При успішному захисті докторанту присуджується ступінь доктора філософії чи доктора наук з відповідної спеціальності і видається диплом міжнародного зразка.
Згідно з міжнародними Конвенціями рекомендується компетентним органам країн, які підписали ці Конвенції або приєдналися до них, визнавати цей диплом як документ, що надає його власнику право здійснювати професійну діяльність відповідно до наукового ступеня, зазначеного в дипломі.

Викладацька практика, конференції

Докторанти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань менеджменту, економіки, психології, соціології, права тощо.
Для вступу в докторантуру необхідно подати:

 1. заяву на ім'я ректора МАУП;
 2. листок обліку кадрів;
 3. копію диплома спеціаліста (магістра, кандидата наук);
 4. копію посвідчення  про складені кандидатські іспити;
 5. копію трудової книжки;
 6. копію паспорта;
 7. три фотокартки (3х4).

Прийом документів щомісяця.
Навчання платне.

Прийом документів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 19

Тел.: +38 (048) 723-23-21
E-mail: maup_odessa@ukr.net